No referente ao desenvolvemento temporal, tratándose dun/unha doutorando que se matricula durante tres anos no programa, a secuenciación recomendada para as actividades obrigatorias é a seguinte:

 • Primeiro ano
  Maio-Xuño: Primeira “Defensa do plan de investigación”
 • Segundo ano
  Segundo cuadrimestre: “Presentación de artigos a congresos científicos internacionais”
  Maio-Xuño: Segunda “Defensa do plan de investigación”
 • Terceiro ano
  Primeiro cuadrimestre: “Elaboración dun artigo científico internacional”
  Maio-Xuño: Presentación da tese doutoral

No referente ás actividades opcionais, a secuenciación recomendada polo Comité académico do programa de doutoramento é a seguinte:

 • Actividade “Cursos de formación transversal”
 • Actividade “Cursos de formación avanzada”

Calquera alteración deste cronograma debe ser aprobada polo Comité académico e quedar reflectida no “Rexistro de actividades”. As actividades a tempo parcial ampliarán este cronograma segundo a dedicación.

Actividade Duración Detalles e planificación
Defensa do plan de investigación 25 horas Ao finalizar cada curso académico, os e as doutorandos deberán defender as actividades levadas a cabo durante o curso e deberán presentar a planificación para o próximo curso académico.

A defensa terá lugar no tempo e forma establecidos polo Comité académico do programa de doutorando. O plan de investigación e o rexistro de actividades serán avaliados conxuntamente cos informes que facilitarán a tal fin o/a titor/a e o/a director/a.

Esta actividade será anual e obrigatoria.

O idioma de uso obrigatorio será o inglés.

Estadías de investigación 625 horas O/a doutorando/a levará a cabo a súa estadía de investigación de acordo co seu director/a e titor/a, o plan docente e segundo as normas establecidas pola Comisión Académica.

Actividade optativa.

Elaboración dunha publicación científica internacional 50 horas A idea é que antes de entregar a tese doutoral, cada doutorando escriba e entregue unha publicación a unha revista científica. A lingua para utilizar será a habitual da revista, sendo habitualmente o inglés no campo das TICs.

Todos os e as doutorandos deben completar esta actividade se é posible no primeiro cuadrimestre do terceiro ano do doutoramento.

Presentación publicacións a congresos científicos internacionais 75 horas Os e as doutorandos deben preparar esta actividade de acordo co seu director/a e titor/a, segundo o seu plan de actividades e seguindo os mandatos da Comisión Académica.

O idioma a empregar será o do congreso, sendo este frecuentemente o inglés.

Para o cálculo da duración desta actividade tivéronse en conta tanto a preparación do relatorio (50 h) como a asistencia ao congreso cunha duración media de 3 días (25 h).

Todos os e as doutorandos deben completar esta actividade se é posible no segundo cuadrimestre do segundo ano do doutoramento.

Actividade obrigatoria.

Cursos de formación transversal 25 horas Cursos opcionais coa clara intención de formar aos doutoramentos en metodoloxías e ferramentas transversais.

A oferta publicarase anualmente e, na medida do posible, en colaboración con outros programas de doutoramento da Universidade de Vigo.
(a listaxe indicativa pódese consultar ao final da sección)

Cursos de formación avanzada 225 horas Actividade opcional que inclúe o recoñecemento por parte da Comisión Académica de cursos ou seminarios doutros programas de doutoramento nacionais ou internacionais. Se o curso ou seminarios non se basea en créditos ECTS, a Comisión Académica establecerá a equivalencia adecuada.

 

Listaxe indicativa de cursos transversais

Actividade Descrición Colaboración con
Aplicacións estatísticas para deseño experimental e técnico e análise de datos Proporcionar coñecementos sobre as ferramentas estatísticas utilizadas para a resolución de problemas nas TIC. PhD * MAR
Seminario de redacción científica Contribución conceptual e práctica para gañar eficiencia e comunicación na investigación. Incluirá técnicas para a redacción de propostas e artigos científicos. PhD * MAR
Deseño e proposta de patentes en traballos científicos Invencións, modelos de utilidade e fundamentos xerais sobre patentes. Requisitos de patentes e modelos de utilidade en varios contextos: UE, EE. UU. Metodoloxía e aspectos técnicos para o rexistro de patentes. PhD * MAR